Skogsbruket på Frölunda Gård AB omfattar 100 hektar välproducerande skog där barrblandskog är den dominerande skogstypen. Skogsmarken präglas av variation och innehåller de flesta miljöer såsom rena barr- och lövbestånd, bland-, sump- och urskogar. Virkesförrådet är drygt 20 000 m3sk och medelboniteten 7,0 m3sk per hektar och år.

Det övergripande målet med Frölundas skogar är att dessa skall vara välskötta och tilltalande att vistas i. Befintliga naturvärden skall bevaras och underhållas/förstärkas och då det är möjligt skall också ur naturvårdssynpunkt intressanta miljöer skapas. Den del av skogen som är produktionsinriktad skall inriktas mot hög avkastning och god kvalitet samt skötas så rationellt som möjligt. I avvägning mellan kvalitet och kvantitet får respektive bestånds inneboende möjligheter/begränsningar vara vägledande. I de fall som produktionsmål och naturvärdesmål konkurrerar ges i nuläget naturvärdesmålen en särskild tyngd.

Alla möjligheter att gynna befintliga viltstammar skall värderas och om möjligt utnyttjas.

Frölunda Gård - Skogsbruk