En tydlig miljöprofil och ett hållbart företagande är centralt för vår verksamhetsidé. Dessa frågor engagerar oss och förhoppningen är att hela vår verksamhet på sikt skall genomsyras av ett hållbart synsätt. Med en klimatsmart och så långt det är möjligt fossilfri konventionell odling tror vi att vi kan leva upp till det. Om vi till det lägger den odlade jordens och skogens förmåga att binda växthusgaser vet vi att vi i ett helhetsperspektiv kan “bruka utan att förbruka”.

I en värld där alltför många människor lider av svält tror vi inte på en renodlat ekologisk odling med nuvarande kunskap och odlingsteknik då skördeskillnaderna i vårt land blir för stora. En optimerad konventionell odling som hela tiden utvecklas och får influenser av de forskningsframsteg som görs både inom konventionell och ekologisk odling är vår väg.

Vi arbetar för:

  • att gårdens alla byggnader skall värmas upp med förnyelsebar energi och den el som förbrukas skall produceras med solceller. 2016 togs en 60 kW solcellsanläggning i drift på gården och nu har vi tack vare ett omfattande stöd från Klimatklivet påbörjat arbetet med att installera ett flisvärmesystem för uppvärmning av gårdens samtliga bostäder och lokaler.
  • att vår maskinpark skall drivas med HVO vilket vi gör sedan 2017. HVO minskar påverkan på växthuseffekten i jämförelse med fossil diesel genom att det tillverkas av bl.a. slakteriavfall,
  • att vår maskinpark utnyttjas så effektivt som möjligt. Gps-teknik gör att onödig körning och överlapp minskar vid arbete på åkern. Vi är också utbildade i eco-driving för att ytterligare minska vår miljöpåverkan. Vi brukar jorden med reducerad bearbetning (plöjningsfritt) för att minska förbrukningen av drivmedel och för att vi tror på att en orörd jord där maskar och mikroorganismer kan verka ostört är en bättre jord,
  • att användningen av bekämpningsmedel och mineralgödsel optimeras så långt det är möjligt. Vi använder oss av den senaste tekniken vid spridning där bl.a. gps och satellitbilder hjälper oss att bli mer precisa och samtidigt minimera risken för onödig spridning. Vi använder oss också medvetet av mineralgödsel från Yara som är världsledande i arbetet med att framställa mineralgödsel så klimatsmart som möjligt,
  • att vi genom olika åtgärder aktivt minimerar utsläpp av närsalter i Mälaren. 2005 anlade vi en våtmark i syfte att rena avrinningen från vår åkermark innan den når Mälaren. I växtodlingen använder vi oss också av fånggrödor och lämnar vissa åkrar obearbetade över vintern för att minska utlakning av näringsämnen. Gårdens avlopp har moderniserats med ett unikt slamtömningsfritt system, TreeWell, för att uppnå högsta reningseffekt,
  • att våra inköp i första hand sker från lokala handlare och företag. Vi tror på den lokala marknaden där bygdens företag stöttar varandra. En lokal marknad är också klimatsmart då transporterna minskar. Våra inköp skall om möjligt vara miljömärkta.

Det här är vår vision, dvs. det vi vill uppnå och det vi arbetar mot. Mycket har vi redan uppnått men en hel del återstår innan vi är nöjda.